Ostu-müügilepingu üldtingimused

TELLIMISTINGIMUSED

 

1.Üldtingimuste kehtivus

1.1.Käesolevad üldtingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse (edaspidi Tellimus) alusel internetis aadressil www.tulinahktooted.eu asuvast Tulinahk OÜ eestikeelsest internetipoest  kaupa telliva isiku (edaspidi tellija) ning Tulinahk OÜ vahel ning Lepingute sõlmimise protseduurile.

1.2.Tulinahk OÜ-l on õigus üldtingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud üldtingimused kehtivad üksnes nende tellimuste ja Lepingute suhtes, mille puhul vastav Tellimus on esitatud pärast üldtingimuste muutmist.

1.3. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 1.10.2014 .

 

2. Kauba põhiomadused ja lepingu sõlmimise protseduur .

2.1. Kauba põhiomadused on esitatud Tulinahk OÜ e-poes.

2.2. Tellimuse esitamine on võimalik otse elektrooniliselt läbi Tulinahk OÜ internetipoe või e-posti teel.

2.3. Tellimust esitades kinnitab Tellija, et on vähemalt 18-aastane, tema teo-ja otsusevõime ei ole piiratud ning ta omab Eestis püsivat elukohta.

2.4. Tellimust loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Tellimus lõpeb 12 nädalat pärast selle Tulinahk OÜ-le teatavaks saamist. Juhul, kui Tellija on teavitanud Tulinahk OÜ-d oma e-posti aadressist, siis edastatakse talle kinnitus Tellimuse kättesaamise kohta elektrooniliselt. Tellimuse kinnitus omab üksnes informatiivset tähendust Tellimuse kättesaamise kohta ning ei ole Tulinahk OÜ nõustumus Tellimusega Lepingu sõlmimise eesmärgil.

2.5. Kui Tulinahk OÜ asub Tellimust täitma, loetakse Tellimus aktsepteerituks ning Leping sõlmituks. Tulinahk OÜ edastab Tellijale kinnituse Lepingu sõlmimise kohta mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist kas elektrooniliselt (võimalusel) või kauba kättetoimetamisel.

 

3. Tellimuse täitmise tähtajad

3.1. Tellimuse täitmise tähtaeg on reeglina 3-5 päeva, kuid võib Tulinahk OÜ-st sõltumatutel asjaoludel kujuneda ka pikemaks. Pikema tarneajaga toodetel on tarneaeg eraldi juurde märgitud.

3.2. Kui Tellimust ei ole võimalik täita 3-5 päeva jooksul, tevitab Tulinahk OÜ sellest Tellijat eraldi.

3.3. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab Tulinahk OÜ tellitud kauba Tellijale mitme saadetisena.

 

4. Kauba hind

4.1. Tulinahk OÜ e-poes esitatud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivas määras. Tulinahk OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui muutub käibemaks.

 

5.Makseviisid

5.1. Lepingu eseme koguhind on esitatud Tulinahk OÜ e-poes ning sisaldab käibemaksu kehtivas määras.

5.2. Tellija saab valida kahe makseviisi vahel:

5.2.1. tasumine paki kättesaamisel;

5.2.2. maksekorraldusega tasumine Tulinahk OÜ a/a-le  EE47 2200 2210 5906 9198 .

5.3. Kui Tellija on valinud makseviisina tasumise paki kättesaamisel (punkt 5.2.1.) , on ta kohustatud tasuma Tulinahk OÜ-le kogu tellitud kauba hinna hiljemalt kauba Tellijale või Tellija volitatud isikule üleandmisel kauba üleandmise kohas.

 

6.Saatekulu

6.1. Tulinahktooted e-poest tellitud kaubad edastatakse kas posti teel või järeletulemisega. Esimese viisi puhul lisandub saatekulu .

6.2. Posti teel edastamise puhul lisandub Tellimuse kogusummale olenemata tegelikult edastatavate pakkide arvust saatekuluna ühekordne tasu postiteenuse eest, mis sisaldab käibemaksu kehtivas määras. Saatekulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega.

6.3. Saatekulu määrab ära kauba kättesaamiskoht. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks Itella SmartPOSTi pakiautomaadi, on saatekulu 3,00 EUR , Omniva pakiautomaadi saatekulu on 3,50 EUR.

 

7.Kauba kättesaamine

7.1. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks Itella SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi, saadab Itella SmartPOST OÜ või Omniva Tellijale SMSi kauba saabumise kohta .

7.2. Kui Tellija valib kauba kättesaamise ise järeletulemisega, saab Tellija kauba kätte aadressilt Veski tee 2 Assaku Rae vald Harjumaa.

7.3. Kauba tellimine väljapoole Eesti territooriumi on võimalik kokkuleppeliselt.

 

8. Tellija vastuvõtuviivitus

8.1. Kui Tellija ei ole ühe nädala jooksul alates kauba üleandmise kohta saabumise teate saamisest oma tellitud kaubale järele tulnud, satub Tellija vastuvõtuviivitusse .

8.2. Itella SmartPOSTi pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 8.1. seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMSi ja soovi korral ka e-kiri.

 

9. Tarbija taganemisõigus

9.1. Tellijal on õigus ilma põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.

9.2. Tellija võib Lepingust taganeda, esitades Tulinahk OÜ-le ühemõttelise taganemisavalduse (tüüpvormid on kättesaadavad : https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf ja https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa2.pdf  ).

Taganemisavaldus tuleb Tulinahk OÜ-le edastada kas koos tagastatava kaubaga või eraldi posti või e-posti teel punktis 19 toodud posti või e-posti aadressil .

9.3. Lepingust taganemisel tuleb Tellijal viia kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisvaladuse tegemisest (kui Tulinahk OÜ-le teatatakse taganemisest muul viisil, kui taganemisavalduse lisamisega kaubale) soovitavalt originaalpakendis (kui Tulinahk OÜ-le ei ole taganemisest juba teatatud, siis koos taganemisavaldusega) koos kõikide markeeringutega kauba üleandmise kohta (või sobivasse Itella SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati) .

9.4. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades või Tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt. mõõtu lõigatud kardinad, kardinapuud, vaibad,kangad), mis rikneb või vananeb kiiresti, suletud pakendis üle antud kaupa, mis ei ole pakendi avamise järel tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlbulikud (nt.kosmeetikatooted, erootikatooted, aluspesu) , suletud pakendis üle antud audio-ja videosalvestisi või arvutitarkvara, mille pakend on avatud jmt. kaupa, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada .

9.5. Tellija ei tohi olla tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kaupa võib proovida, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Kui Tellija on tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, vastutab Tellija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

9.6. Tulinahk OÜ tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse jõudmisest Tulinahk OÜ-ni. Tulinahk OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tellija on kauba tagastanud või on esitanud Tulinahk OÜ-le tõendi, millest lähtub, et Tellija on kauba tagasi saatnud.

9.7. Tulinahk OÜ tagastab Tellijale saatekulu kogu Tellimuse esemeks oleva kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena tagastatakse saatekulu Tellimuse esemeks oleva kauba viimase osa tagastamisel. Kui Tellija on valinud Tulinahk OÜ poolt kauba kättetoimetamiseks pakutud kõige odavamast kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Tulinahk OÜ sellest tulenevaid täiendavaid kulusid Tellijale hüvitama. Tagastamisele kuuluv saatekulu tasaarvestatakse kattuvas ulatuses Tellija poolt tasumisele kuuluva kauba tagastamise tasuga, mille Tulinahk OÜ on Tellija eest tasunud. Saatekulu ja kauba tagastamise tasu tasaarvestust ületavas osas saatekulu tagastatakse, kui seda ei ole võimalik tasaarvestada muude Tulinahk OÜ sissenõutavate nõuetega tellija vastu. Tulinahk OÜ-l on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa Tulinahk OÜ sissenõutavate nõuetega Tellija vastu. Ostuhinna tasumise nõuetega võib Tulinahk OÜ oma sissenõutavad nõuded tasaarvestada eeldusel, et vastavate Tellimuste puhul on makseviisiks valitud tasumine kättesaamisel .

9.8. Ostu-müügilepingust taganemise korral on tellijal õigus taganeda ka Lepingust, mille makseviisiks on maksekorraldusega tasumine.

 

10. Puudustega kaup

10.1. Tulinahk OÜ vastutab kauba Tellijale üleandmisel olemas olnud puuduste eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kauba puudustest tuleb Tulinahk OÜ-le teatada kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamisest. Tulinahk OÜ vastutab puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul konkreetse kaubaartikli üleandmisest. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubaartikli üleandmise päevast ilmnenud puudus oli olemas kaubaartikli üleandmise ajal, kui  selline eeldus ei ole vastuolus kaubaartikli või puuduse olemusega.

10.2. Tellija kohustub alles hoidma kaubaga kaasa olevat saatelehte. Saateleht on Tellija ostu tõendav dokument ja selle olemasolu on vajalik kauba puudustest tulenevate õiguste realiseerimiseks.

10.3. Puuduste esinemisel on Tellijal eelkõige õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba ümbervahetamist. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, Tulinahk OÜ on õigustamatult kauba parandamisest või asendamisest keeldunud, Tulinahk OÜ ei paranda või asenda kaupa mõistliku aja jooksul pärast puudusest teatamist või põhjustab kauba parandamise  või asendamisega Tellijale põhjendamatuid ebamugavusi, on Tellijal õigus Lepingust taganeda.

10.4. Tulinahk OÜ ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Tellijale, muuhulgas kauba vale kasutamise või tavapärase kulumise tulemusel ega ole tekkinud Tulinahk OÜ kohustuse rikkumisest tulenevalt.

 

11.Kauba ümbervahetamine

11.1. Tellijal on õigus vahetada rõivaid ja jalatseid ümber teise suurusega sama artiklinumbri ja värviga toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

11.2. Kauba ümbervahetamiseks tuleb kaup tagastada ja tellida uus kaup kooskõlas punktis 11.1.sätestatuga. Tagastamine peab toimuma 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Käesoleva punkti alusel ümber vahetatud kauba kättetoimetamisel saatekulu ei lisandu.

11.3. Kaup, mida ei ole punkti 9.4. kohaselt võimalik tagastada, ei ole võimalik ka ümber vahetada.

 

12. Tulinahk OÜ taganemisõigus

12.1. Tulinahk OÜ-l on õigus Lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ning järgnevate olukordade esinemisel:

12.1.1. tellitud kaupa ei ole võimalik, mh. varude ammendumise tõttu, tarnida ;

12.1.2. kauba hind Tulinahk OÜ e-poes on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel;

12.3. Tellijat informeeritakse Tulinahk OÜ poolsest taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Tellija tasutud ettemaks tagastatakse sel juhul viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tellija osundatavale pangaarvele.

 

13. Omandireservatsioon

Tellimuse alusel Tellijale tarnitud kaup jääb kuni hinna täieliku tasumiseni Tulinahk OÜ omandiks.

 

14. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

14.1. Tulinahk OÜ kannab hoolt kõigi Tellija isikuandmete eest, sh.nimi, kontaktandmed, isikukood, vanus, tellitud kaubad, Tellija poolt kasutatud pangakontode numbrid, andmed Tellija maksekäitumise kohta jmt.andmed, mille Tellija on Tulinahk OÜ-le avaldanud või mis on Tulinahk OÜ-le teatavaks saanud Tellimuste kaudu või Lepingute täitmise  käigus.

14.2. Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks on Tulinahk OÜ-l õigus eelnimetatud Tellija isikuandmeid töödelda sõltumata Tellija nõusolekust. Eeltoodu hõlmab Tellimuste töötlemist kauba väljasaatmiseks, teavituste saatmist kauba olemasolu või kohaletoimetamise üksikasjade kohta ning muu info edastamist.

14.3. Tellimuse tegemisel Tellija poolt avaldatud elektroonilisi kontaktandmeid on Tulinahk OÜ-l õigus kasutada oma samasuguste kaupade ja teenuste reklaamiks otseturustuse teel seni, kuni Tellija on selle ära keelanud, teatades Tulinahk OÜ-le keelamise soovist posti või e-posti teel aadressidel : Veski tee 2  Assaku  Rae vald  Harjumaa 75301 või tulinahk@gmail.com .

14.4. Tulinahk OÜ õigused laienevad ka isikutele, kellele ta on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded.

14.5. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isiskuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud osas, milles see on vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks ning lubatud sõltumata Tellija nõusolekust, teatades sellest Tulinahk OÜ-le posti või e-posti teel aadressidel: tulinahk@gmail.com või Veski tee 2  Assaku Rae vald Harjumaa 75301 .

 

15.Nõuete pantimine ja loovutamine

Tulinahk OÜ jätab endale õiguse loovutada ja pantida Lepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele, sealhulgas faktooringulepingu alusel .

 

16. Sissenõudmiskulud

Tulinahk OÜ-l või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele Tulinahk OÜ on loovutanud Tellijaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka vastavate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh.kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

 

17. Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine

Tulinahk OÜ-l on õigus keelduda Tellijalt Tellimuse vastuvõtmisest, kui Tellija on Lepingust taganenud ja tellitud kauba väljaostmata tagasi saatnud 3(kolm) või enamat korda 12-(kaheteist-)kuulise järjestikuse ajaperioodi jooksul.

 

18. Järelvalveasutus ja vaidlused

18.1. Üldtingimuste alusel sõlmmitud Lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijakaebuste komisjonile saab Tellija esitada infopäringu, kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või teabenõude. Täiendavat infot saab Tarbijakaitseameti nõuandetelefonilt 1330 või 6201 707 .

18.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

18.3. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel on Tellijal õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus. tellija kohustub tagama, et Tulinahk OÜ-l oleksid andmed Tellija elukoha-aadressi kohta. Juhul, kui muud andmed puuduvad, loeb Tulinahk OÜ Tellija elukoha-aadressiks selle aadressi, kuhu Tellija on kaupu tellinud.

 

19. Kontaktandmed (ka kaebuste ja taganemisavalduste esitamiseks):

Ärinimi: Tulinahk OÜ

Aadress: Veski tee 2  Assaku  Rae vald  Harjumaa  75301

Kontakttelefon: 51 61 267

E-post: tulinahk@gmail.com

 

20. Lõppsätted

20.1. Üldtingimustele ning Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

20.2. Kui üldtingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas üldtingimuste ega Lepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

20.3. Kui Tellija on üldtingimused läbi lugenud, nõustub ta siinsete sätetega ja kinnitab seda Tellimuse esitamise ning tellitud kauba vastuvõtmisega.